EMITENTNING YUQORI BOSHQARUV ORGANI TOMONIDAN QABUL QILINGAN QARORLAR